UEMS

História UEMS

Európska únia medicínskych špecialistov je najstaršou organizáciou lekárov- špecialistov. V roku 2008 oslavovala 50. výročie svojho vzniku.

Európsky Výbor pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu ako pracovná skupina Sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov ( UEMS, European Union of Medical Specialists ) vznikol v roku 1991. UEMS je významnou medzinárodnou organizáciou združujúcou lekárov – špecialistov z krajín Európskej únie v rámci špecializačných odborov, vrátane fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.

Najvyššie štruktúry v rámci Európskej únie možno v stručnosti charakterizovať nasledovne, obr.1

Komisár pre zdravotníctvo je členom Európskej komisie, v súčasnosti je to pani Androulla Vassiliou z Cypru. Prezidentom Stálej európskej lekárskej komisie ( Standing Committee of European Doctors (CPME) je Dr. Michael Wilks. Stálou európskou komisiou je uznaných niekoľko medzinárodných lekárskych organizácií, medzi nimi aj Únia európskych medicínskych špecialistov – UEMS (Union of European Medical Specialists) a Európska únia praktických lekárov – UEMO (The European Union of General Practitioners).
V rámci UEMS pracujú sekcie špecialistov. Základným zameraním ich činnosti je chrániť záujmy jednotlivých špecializácií a ich „ harmonizácia“ na celoeurópskej úrovni.
Vo väčšine štátov Európy sa pre odbor fyziatria, balneológia liečebná rehabilitácia používa názov fyzikálna a rehabilitačná medicína. V rámci odboru fyzikálna a rehabilitačná medicína (PMR) pôsobia celkovo tri najvýznamnejšie organizácie

UEMS, sekcia PMR reprezentuje lekárov- špecialistov odboru PMR.( webová stránka www.euro-prm.org ). V sekcii je zastúpených 30 štátov., 27 z Európskej únie a Nórsko, Írsko a Švajčiarsko. Pridruženými krajinami sú Turecko a Chorvátsko. Pozorovateľmi sú Srbsko, Čierna hora a Bosna a Hercegovina. Táto špecializácia je plne uznaná ako samostatná špecializácia v každej z členských krajín. V populácii nad 500 mil. je okolo 14 000 lekárov špecialistov v PMR. Na špecializáciu sa pripravuje viac než 1500 lekárov. Vrcholným orgánom sekcie je výkonný výbor ( executive committee ), ktorého prezidentom je prof. Alain Delarque z Francúzska.

Samotná Sekcia pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu sa skladá z výkonného výboru a komisií

Jednotlivé komisie majú jasne vytýčenú základnú náplň ako aj perspektívy ďalšej práce (1,2,3,5). Výbor je zodpovedný predovšetkým za oblasť vzdelávania, komisia pre klinické záležitosti za kvalitu starostlivosti v odbore a komisia pre profesionálnu prax je zodpovedná za klinické kompetencie

Komisia pre vzdelávanie- výbor PMR
Prezident : Prof. Franco Franchignoni, Taliansko
Hlavná náplň činnosti:

 • curriculum výučby, záznamník praxe
 • certifikácia špecialistov, inštruktorov a výučbových centier
 • akreditácia podujatí
 • WAPIE- world action plan for initial education –kurzy a semináre pre registrovaných kandidátov
Komisia pre klinické záležitosti
Predseda : Dr Georges de Korvin, Francúzsko

Hlavná náplň činnosti

 • zameriava sa na kvalitu starostlivosti v rámci PMR
 • Európsky program akreditácie kvality starostlivosti v PMR

Komisia pre profesionálnu prax
Predseda: Prof. Christoph Gutenbrunner, Nemecko

Hlavná náplň činnosti

 • kompetencie špecializácie v PRM
 • „Biela kniha“ PMR
 • kodifikácia a financovanie
 • balneológia
 • športová medicína

Hlavný zmysel práce UEMS PMR je zlepšiť kvalitu života u disabilných osôb v rámci Európskej únie.

Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné vziať do úvahy nasledujúce okruhy faktorov:
 1. Vnútorné faktory t.j. nárast počtu členských krajín zapojených do aktivít a organizácie.
 2. Vonkajšie faktory , najmä rastúci počet osôb s dizabilitou, otázky zdravotníckeho a sociálneho manažmentu ako aj vzdelávanie a výskum v odbore na európskej úrovni.
Biela kniha fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny z roku 2006 –White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe (4) obsahuje významné definície z odboru fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny, dokumentuje význam rehabilitácie na základe epidemiologických údajov, definuje základné princípy odboru, rehabilitačný tím, náplň špecializačného odboru a vytváranie štandardných postupov v odbore, výskum v odbore. UEMS PMR sekcia a Európska Akadémia sú oficiálnymi autormi tohto dokumentu. Kniha bola preložená do viacerých jazykov, vrátane slovenského. V súčasnosti je pripravované nové vydanie Bielej knihy s predpokladaným termínom vydania v druhej polovici roku 2010.

Zámerom je ďalej prehĺbiť spoluprácu UEMS PMR s národnými organizáciami v odbore. Výbor sa zúčastňuje aktivít Európskej akreditačnej rady pre sústavné vzdelávanie ( EACCME) ako aj Komisie pre dohľad nad európskymi medicínskymi špecialistami (CESMA).
Významným zámerom je rozvinúť aplikáciu medicíny založenej na dôkazoch ( Evidence based Medicine) v odbore. Počet špecialistov v odbore fyzikálna rehabilitačná medicína je v jednotlivých krajinách variabilný. Nie je doteraz jednoznačne jasné ,od ktorých faktorov je závislý počet lekárov – špecialistov.