UEMS a ESPRM

Európska únia medicínskych špecialistov

UEMS

Európska únia medicínskych špecialistov (UEMS)  je najstaršou organizáciou lekárov – špecialistov. V roku 2018 oslavovala 60. výročie svojho vzniku. Je významnou medzinárodnou organizáciou združujúcou lekárov – špecialistov z krajín Európskej únie v rámci špecializačných odborov, vrátane fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.

V súčasnosti UEMS reprezentuje vyše 50 lekárskych disciplín. Najdôležitejšími sú sekcie 43 samostatne uznávaných nezávislých špecializácií, sem patrí aj špecializácia fyzikálna a rehabilitačná medicína (oficiálne prijatý názov špecializácie FBLR v rámci EÚ). Ďalej je do UEMS začlenených 15 multidisciplinárnych komisií (ako napríklad algeziológia, športová medicína) a tiež 20 divízií (angiológia, neurorádiológia, intervenčná rádiológia)

Európsky Výbor pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu ako pracovná skupina Sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS, European Union of Medical Specialists )  vznikol v roku 1991.

Sekcia a Výbor Fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny – UEMS PRM Section and Board (oficiálny názov: European Union of Medical Specialists Section of Physical and Rehabilitation Medicine and European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – Union Européenne des Médecins Spécialistes Section de Médecine Physique et de Réadaptation, Collège Européen de Médecine Physique et de Réadaptation) v súčasnosti reprezentuje 31 krajín, ktoré majú v tejto organizácii plné členstvo. Je to 28 krajín Európskej únie, ďalej Nórsko, Island, Švajčiarsko. Arménsko, Izrael, Srbsko, Turecko sú asociované krajiny. Bosna a Hercegovina, Severné Mecedónsko, Gruzínsko, Čierna hora, Rusko a Ukrajina sú pozorovateľmi.

UEMS, sekcia  PRM (Fyzikálna a rehabilitačná medicína ) reprezentuje lekárov – špecialistov odboru PRM (webová stránka https://uems-prm.eu/prm-board-of-uems)

Fyzikálna a rehabilitačná medicína je plne uznávanou lekárskou špecializáciou vo všetkých členských štátoch UEMS PRM. V tomto regióne s 500 mil. obyvateľmi je vyše 14 000 praktizujúcich lekárov a vyše 1 500 lekárov v špecializačnej príprave.

Samotná Sekcia pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu sa skladá z výkonného výboru a komisií.

Súčasným prezidentom Výkonného výboru sekcie PRM UEMS je prof. Mauro Zampolini z Talianska.

Jednotlivé komisie majú jasne vytýčenú základnú náplň ako aj perspektívy ďalšej práce. Výbor je zodpovedný predovšetkým za oblasť vzdelávania, komisia pre klinické záležitosti za kvalitu starostlivosti v odbore a komisia pre profesionálnu prax je zodpovedná za klinické kompetencie

Aktivity Sekcie UEMS PRM sa rozdeľujú na 3 hlavné oblasti:

Výbor PRM

Prezident: Prof. Maria Gabriella Ceravolo, Taliansko

Členom výboru za Slovensko je doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof., FEBPRM

Hlavnou náplňou výboru je:

 • curriculum výučby, záznamník praxe
 • certifikácia špecialistov, inštruktorov a výučbových centier
 • akreditácia podujatí
 • WAPIE- World Action Plan for Initial Education – kurzy a semináre pre registrovaných kandidátov

Komisia pre klinické záležitosti                                 

Prezident: Dr. Mark Delargy, Írsko

Vo výbore pracuje Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

Hlavnou náplňou je:

 • zameriava sa na kvalitu starostlivosti v rámci PMR
 • európsky program akreditácie kvality starostlivosti v PMR

Komisia pre profesionálnu prax

Prezident: Dr. Carlotte Kiekens, Belgicko

Vo výbore podľa potreby pracujú obaja slovenskí delegáti.

Hlavnou náplňou je:

 • kompetencie špecializácie v PRM
 • „Biela kniha“ PMR
 • kodifikácia a financovanie
 • balneológia
 • športová medicína

Na webovej stránke odporúčame si všimnúť najmä:

1. Bielu knihu rehabilitačnej medicíny ( publikovaná aj ako: European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe.  Eur J Phys Rehabil Med. 2018 Apr;54(2):125-321.)

Ide o zásadný celoeurópsky schválený dokument týkajúci sa rehabilitačnej medicíny, na ktorého príprave sa zúčastnili aj slovenskí delegáti.

Link:

https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/issue.php?cod=R33Y2018N02

2. Oblasť kompetencií lekára PRM

The Field of Competence of Physical and Rehabilitation Medicine Physicians

V súčasnosti má 2 diely, pripravuje sa 3. diel

Link:

https://uems-prm.eu/the-specialty/

3. Edukačné materiály z oblasti PRM

Odporúčame najmä lekárom v predatestačnej príprave

Link:

https://uems-prm.eu/category/news/

4. Možnosti získania Európskeho diplomu PRM – Examination for the Fellowship of the European PRM Board

Link:

https://uems-prm.eu/board-certification-of-young-prm-doctors-by-examination-2/

Uvedené sú podmienky a výhody získania.

5. Aktuálne kongresy a kurzy, školy pre mladých lekárov

Link:

https://uems-prm.eu/category/congresses-courses/

6. Cochrane rehabilitation

Ide o medzinárodnú databázu vytvorenú na základe súčasných poznatkov medicíny založenej na dôkazoch. Ponúka problematiku týkajúcu sa rehabilitačnej medicíny

Link:

https://rehabilitation.cochrane.org/

European Society of Physical and Rehabilitation Medicine

– ESPRM

Slovensko vstúpilo do ESPRM 22. marca 2018

Európska spoločnosť fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny (The European Society of PRM ) bola založená roku 2003 na báze  European Federation of the PRM Societies, ktorá vznikla roku 1963.

Hlavnými cieľmi tejto organizácie sú:

 • Byť vedúcou vedeckou európskou spoločnosťou pre lekárov v oblasti fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.
 • Zlepšiť poznatky o základoch a manažmente aktivít, participácií a kontextuálnych faktorov u osôb s dizabilitou.
 • Zlepšiť a udržať silné prepojenie spojenia medzi výskumom a klinickou praxou.

Webová stránka je na adrese .

http://www.esprm.net/

Zvlášť upozorňujeme na Vedecké pracovné komisie- ESPRM Special Interest Scientific Committees (SISC)

Link:

http://www.esprm.net/committees-details/HMuMtA/esprm-special-interest-scientific-committees-siscs

Komisie

 • Verejné zdravie
 • Poliomyelitída
 • Vrodené neuromuskulárne ochorenia
 • Metabolické ochorenia
 • Ortotika a protetika
 • Balneológia
 • Bolesť a dizabilita
 • Parkinsonova choroba
 • Kraniocerebrálne poranenia
 • Rehabilitácia v športe
 • Robotika
 • Spasticita
 • Shock wave therapy

Dôležitá je možnosť spolupráce., ktorú tieto komisie ponúkajú.

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.