FBLR

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Náplň odboru:

  • v preventívnej oblasti: uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenie funkčných, štrukturálnych porúch a hendikepu
  • v diagnostickej oblasti: komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia
  • v liečebnej oblasti: zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-rehabilitačných a balneologických prostriedkov v liečbe porúch spôsobených chorobou alebo úrazom
  • v konziliárnej a poradenskej oblasti: zhodnodenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového systému, kineziologický rozbor a návrh optimálnych postupov.

Výbor Slovenskej spoločnosti FBLR

MUDr. Katarína Chamutyová, MPH. – viceprezident

MUDr. Martina Flašková – viceprezident

Mgr. Mária Štefíková, MPH. – vedecký sekretár

MUDr. Dagmar Šefčíková

MUDr. Ing. Katarína Sládeková

MUDr. Janka Zálešáková

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

MUDr. Mária Slezáková

 

Hlavná odborníčka MZ SR

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Zoznam krajských odborníkov

Banskobystrický kraj:
MUDr. Roman  Bednár, PhD.

Bratislavský kraj:
MUDr. Eva Kmetyová

Košický kraj:
MUDr. Adriana Babičová

Nitrianský kraj:
MUDr. Anna Királová, PhD.

Prešovský kraj:
MUDr. Ingrid Dzurňáková

Trnavský kraj:
MUDr. Eva Konigsmarková

Trenčianský kraj:
MUDr. Linda Králiková

Žilinský kraj:
MUDr. Eva Časová


História až po súčasnosť

Odbor Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Tisícročia sa na Slovensku využívajú fyzikálne podnety pri ovplyvňovaní ľudského zdravia. Svedčí o tom už odliatok mozgovne z Gánoviec starý 100 000 rokov, prvá kniha napísaná na Slovensku z 2. storočia n. l. od Marca Aurélia, podporujúca význam cvičení, práce autorov zo stredoveku o našich 1300 minerálnych prameňoch a o prvých známych kúpeľoch na našom území. Využívali ich i významné osobnosti nášho spoločenského a kultúrneho života, napríklad Hugolín Gavlovič, štúrovci. Tí dokonca zažili aj manipulačné techniky prvého u nás známeho naprávača kĺbov pána Šuleka.

Hoci si to väčšinou ani neuvedomujeme, naša tradícia naozaj obohatila rehabilitáciu i celosvetovo. Nielen dielo našich rodákov (Bobath, Zbojan, atď.) ale aj vplyv prác celosvetovo významných osobností a ich žiakov z obdobia Česko-Slovenska (Janda, Lewit, Vojta, Véle, Kollář, atď.), z ktorých vychádzame dodnes, nastavuje naše myslenie a odbornú činnosť omnoho ďalej, ako si to vieme pri našej tradičnej skromnosti predstaviť. Uvedomujeme si to najčastejšie až pri medzinárodnej výmene informácií.

Do praktického života nás formovalo osobne sprostredkované odovzdávanie poznatkov osobností ako Lánik, Hupka, Kolesár, Palát, Ďurianová, Mikeš, Thurzová, Šmírala, Matej, Čelko, Malý, Gúth, Želinský, Germanová, Zálešáková i ďalších a na jednotlivých pracoviskách i praktické skúsenosti našich najbližších spolupracovníkov – fyzioterapeutov. Im všetkým patrí obrovská vďaka za to, čo nám odovzdali a tak nás pripravili i na plnenie úloh spojených s rozvojom nášho odboru.

S vyše 400 lekármi patríme medzi najpočetnejšie lekárske spoločnosti. Okrem fyziatrov zamestnaných v štátnom i súkromnom sektore, približne polovicu z nás tvoria neštátni lekári, ktorých výkony väčšinou zabezpečuje poisťovňa. Časť z nich však pracuje na priame platby. Takéto široké spektrum rehabilitačných lekárov pracuje nielen v poliklinických ambulanciách, ale aj nemocniciach, súkromných centrách, sanatóriách, liečebných domoch a kúpeľoch. A práve kúpeľníctvo so svojimi špecifikami a komplexným prístupom je významnou zložkou nášho odboru. Úlohou nielen výboru našej spoločnosti, ale všetkých fyziatrov je i presadzovanie takých odborných medicínskych stanovísk, ktoré by minimalizovali neadekvátne a neprofesionálne tlaky nato, aby sa kúpele stali len wellnesovými zdrojmi finančných príjmov. Osobité miesto zaberá tiež detská rehabilitácia. Jej význam z celospoločenského pohľadu, ale i odborného rastu členov našej spoločnosti a terapeutickej efektívnosti našich prístupov (aj u dospelých) bude rásť.

Jednou z výziev pre kvalitnú a progresívnu prácu našich pracovísk je aj výrazný nárast činnosti populárnych fitnessových centier. V súčasnosti si môže často hocikto bez odborného vzdelania otvoriť takéto pracovisko, alebo absolvovať kurz rehabilitačnej metodiky a následne „liečiť“. Je predovšetkým na nás, aby sme my poskytli kvalitnú a komplexnú vyhľadávanú medicínsku starostlivosť a vybudovali sme si tak postavenie zodpovedajúce nášmu odbornému vzdelaniu. Prirodzene, že ani najväčší odborník nemôže poznať všetky (využívané i nové) techniky i metodiky a nemôže ich ani prakticky ovládať. Je však potrebné, aby prichádzajúcim postupom a metodikám rozumel, musel k nim vedieť zaujať stanovisko a mal celkový nadhľad nad liečebými prístupmi.

Tímová práca je základom ľudskej tvorivej činnosti. Naši najbližší spolupracovníci sú fyzioterapeuti. Najlepšie sa navzájom po teoretickej i praktickej stránke chápeme a rozumieme našim činnostiam, keďže naše diagnostické a terapeutické postupy vychádzajú zo spoločnej filozofie a techník. Vzájomne si tak pomáhame a obohacujeme sa nielen v teoretickej, ale i praktickej oblasti.

Medicínske vzdelanie nám navyše poskytuje možnosť úzkej odbornej spolupráce s kolegami z iných špecializácií a zabezpečovanie garantov vo vzdelávacích inštitúciách i terapeutických centrách. Zástupcovia našej spoločnosti sú tiež zapojení v rámci Únie európskych medicínskych špecialistov (UEMS) do rozvoja nášho odboru FBLR (Physical and Rehabilatation Medicine – PRM) po odbornej i právnej stránke v rámci celého nášho kontinentu.

Pre náš odbor je veľmi výhodné, že máme 2 postgraduálne vzdelávacie centrá (v Bratislave a Košiciach), na ktorých pripravujeme kolegov z našej špecializácie a ktoré sa môžu v prípade nepredvídateľnej situácie vhodne zastúpiť. Je a bude našou dlhodobou snahou i potrebou zahŕňať do pedagogického procesu súčasne aj iné vysunuté pracoviská (Kováčová, Trenčianske Teplice, Bojnice, Piešťany, atď.).

Oblasťou, ktorú treba už niekoľko rokov podporiť je výskum. Platí to však v podstate pre všetky oblasti života na Slovensku. Je potrebné, aby sme práve preto využívali efektívnejšie naše tvorivé myslenie a súčasné, predtým nepredstaviteľné technické, osobitne zobrazovacie možnosti (počítače, kamery v mobiloch, atď.).

Náš odbor predstavuje i presadzuje aktívny a tvorivý prístup k životu. Vychádza pritom z prirodzených, tisícročných tradícií vzťahu človeka k životu a jeho kvalite. Získal si, predovšetkým za posledné roky, pevnejšie a akceptovanejšie postavenie. Nielen vďaka svojmu intenzívnemu vývoju, podmienenému vznikom nových, predovšetkým kinezioterapeutických postupov vychádzajúcich stále častejšie z ontogenetického vývoja, ale aj na podklade obrovského rozvoja nových, osobitne chirurgických postupov, vyžadujúcich si našu tvorivú odbornú reakciu a nové rehabilitačné postupy. Naše postavenie sa upevňuje aj vďaka poskytovaniu komplexnej dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti narastajúcemu počtu pacientov po léziách CNS a z odboru geriatria.

Dnes si čoraz viac ľudí uvedomuje, že pre svoje zdravie treba niečo aktívne spraviť. Rastie počet tých, čo má stále negatívnejší vzťah k nadmerne presadzovanej farmakoterapii. Tá často len tlmí príznaky, predovšetkým bolesť, avšak nerieši jej príčinu. Aj preto naozaj vidím náš odbor ako veľmi perspektívny, moderný, tvorivý, ekologický, umožňujúci krátkodobý i dlhodobý individuálny prístup k liečbe. Hoci je mi za seba i za ostatných členov výboru jasné, že hlavné bremeno a zodpovednosť ako bude fungovať a napredovať náš odbor a naša spoločnosť je na nás, je dôležité si uvedomiť, že tieto veci závisia naozaj od práce a prezentovania sa každého nášho člena.

V mene celého výboru chcem zdôrazniť, že cielene sa budeme snažiť zvyšovať kvalitu našich podujatí po odbornej i spoločenskej stránke, čo sa prejavilo aj za môjho predchodcu primára Lorenca a dôsledne budeme naďalej presadzovať sebavedomé postavenie a rozvoj nášho krásneho, rozvíjajúceho sa a zaujímavého odboru.

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti FBLR