Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vitalita Lehnice

redakcia fblr.sk

01/3/22

info,

VITALITA n.o. LEHNICE

ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019
Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len
„Špecializovaná nemocnica“) so zameraním najmä na neurorehabilitačnú liečbu.

V úvode bola kapacita 30 lôžok, ku koncu roku 2021 už 45, v roku 2022 sa plánuje navýšenie na 60 lôžok.

Indikovaní sú k nám pacienti nad 18rokov, najmä po náhlej cievnej mozgovej príhode, s myelopatiou,
syndrómom Guillan-Barré, po traume alebo operácii s postihnutím nervového systému.

Hospitalizácia trvá 21 až 60 dní a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Náš tím tvoria lekári so špecializáciou v odbore FBLR, neurológia, ďalej fyzioterapeuti, logopéd, psychológ, zdravotné sestry,
sanitári, ergoterapeut, protetik. Okrem LTV poskytujeme pacientom elektro- a teploliečbu, masáže. Sme
vybavení prístrojmi Thera trainer, stacionárny bicykel, Walk-Aide, Armeo Senso, Bioness H200.

Postup pri prijatí – návrh na rehabilitačnú liečbu (ďalej len „návrh“) nájdete na stránke
www.vitalitalehnice.sk. Musí ho vypísať odborný lekár (neurológ, lekár FBLR, neurochirurg, traumatológ,
ortopéd príp. iný odborný lekár) v nemocnici alebo v ambulancii. Súčasťou návrhu je kolónka pre
internistu/kardiológa – vyjadrenie k zaťažiteľnosti kardiovaskulárneho aparátu.

Presne vyplnený návrh treba poslať na adresu:
VITALITA n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice č. 113.

Poistenci ZP Dôvera k návrhu priložia aj lekárom vyplnený Barthelov test. Po schválení návrhu našou
komisiou a revíznym lekárom ZP bude pacient kontaktovaný a informovaný o termíne nástupu.

Kontraindikácie prijatia:
– opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív;
– ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž
aktívnej spolupráce;
– akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
– M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia;
– bezvedomie; vigilná kóma; tracheostómia s kanylou;
– ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami;
– dekubity, nezhojený amputačný kýpeť;
– závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo
sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu, t.j. kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina
pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna
insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé
prejavy, akútne infekčné ochorenia; zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami
pokračovania choroby;
– nazogastrická sonda, PEG;
– syndróm závislosti na alkohole.

Súvisiace články