Správa zo zasadania výboru SS FBLR pri SLK zo dňa 20.11.2019 v Nových Zámkoch

redakcia fblr.sk

01/24/20

info,

Prítomní členovia:

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

MUDr. Martina Flašková

MUDr. Katarína Chamutyová,MPH

MUDr. Emanuel Lorenz

Doc. MUDr. Peter. Takáč, PhD.

MUDr. Katarína Sládeková

MUDr. Dagmar Šefčíková

Mgr. Mária Štefíková,MPH

MUDr. Janka Zálešáková

MUDr. Linda Králiková – hosť

Ospravedlnení členovia:

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

 

Prerokované body:

 1. Výbor schválil do Kalendára odborných vedeckých, medicínskych a farmaceutických podujatí SLS na rok 2020 nasledovné odborné akcie:

 • XXX. Zjazd SS FBLR, témy: história – balneológia – RHB v prevencii, Bojnice 4. – 5.6 2020

 • XXIV. Jesenná rehabilitačná konferencia, témy: RHB pri ochoreniach CNS – NCMP – kazuistiky, Nové Zámky 19. – 20.11.2020

 • XIV. Rehabilitácia v pediatrii, téma: Rehabilitácia v pediatrii v spolupráci s odborníkmi FBLR, pediatrii, ortopédii a neurológii, Kováčová 11. – 12.12.2020

MUDr. Zálešáková informovala o Balneologickom kongrese, ktorý organizuje Asociácia slovenských kúpeľov v Piešťanoch 3.- 5.4.2020, tlmočila pozvanie a požiadala SS FBLR o partnerstvo, hlavné témy: História – úspechy – perspektíva, bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke, výbor súhlasí s partnerstvom.

 1. Legislatíva:

 • MUDr. Chamutyová informovala podrobne o aktuálnej problematike týkajúcej sa legislatívy odboru FBLR. Bližšie informácie zmien týkajúce sa aplikačnej praxe odboru FBLR budú zverejnené na www.fblr.sk

 1. Aktuálna problematika

 • MUDr. Králiková informovala a prezentovala koncept aktualizácie stránky www.fblr.sk. Túto oblasť vo výbore zastrešuje MUDr. Flašková

 • MUDr. Šefčíková informovala o aktuálnom stave FBLR v oblasti problematiky ŠDTP (MUDr. Klobucká a MUDr. Királová)

 • MUDr. Flašková informovala o aktuálnom stave FBLR v oblasti problematiky DRG.

 1. doc. Takáč a doc. Hornáček informovali o podujatiach UEMS PRM a ESPRM – Ženeva, Plovdiv

 • výbor požiadal národného delegáta v UEMS o medializáciu výsledkov medzinárodnej spolupráce odboru FBLR

 • doc. Hornáček informoval, že sme boli oslovení ohľadom členstva v ISPRM, výbor toho času nereflektuje na ponúkané členstvo.

 1. Členovia vecne diskutovali k problematike:

 • aktuálny stav v Zozname znalcov MS SR v odbore FBLR

 • tvorba novej webovej stránky SS FBLR

 • výskumná práca „Impedančná terapia“ MUDr. Kostku, vyjadrenie pripraví hlavná odborníčka MUDr. Dziaková

 • informácie o pracovných stretnutiach a legislatíve k problematike kompetencií FT, sanitárov, MTZ, lôžka FBLR, potrebe lôžkovej časti katedry FBLR v BA, akreditáciách, rezidentské štúdium, ADFS,…

 • MUDr. Chamutyová informovala o rokovaniach ohľadom jednotnej metodiky pri kombinácii výkonov revíznej činnosti v jednotlivých pobočkách VšZP

 • zrozumiteľného názvu odboru FBLR pre odbornú ale aj laickú verejnosť – fyzikálna a rehabilitačná medicína, rehabilitačný lekár…

 • vzdelávania lekárov FBLR, vrátane potrieb kúpeľných podnikov

 • uverejňovanie aktuálnych informácií na webovej stránke (indikácie zdravotníckych pomôcok, kúpeľná liečba, čo sa  podarilo dosiahnuť …

 • výbor poveruje MUDr. Chamutyovú na iniciovanie legislatívnej zmeny vydávania povolení MZ SR.

Súvisiace články