Tlačová správa

redakcia fblr.sk

06/20/19

info,

V ostatných mesiacoch sa stupňujú aktivity Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) s cieľom úplne odčleniť prácu fyzioterapeutov – absolventov nelekárskeho bakalárskeho alebo magisterského študijného programu (3 roky Bc. a 5 rokov Mgr.) od vedenia a spolupráce  lekármi špecialistami v odbore  FBLR – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (univerzitné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo + postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore 6 + 4 rokov). Tento lekársky odbor sa v niektorých krajinách EU nazýva aj rehabilitačné lekárstvo, alebo fyzikálna a rehabilitačná medicína, resp. fyziatria (Physical medicine and rehabilitation). Zastrešuje následnú zdravotnú starostlivosť u mnohých závažných ochorení a porúch s cieľom udržať kvalitu života, zabezpečiť sebestačnosť, predchádzať vzniku chorôb, eliminovať alebo zmierňovať možné komplikácie chronických chorôb a  zlepšiť funkčnú kapacitu ľudského organizmu pri existujúcom ochorení, po úraze, operácii či náročnej inej liečbe.

Tieto ciele jednoznačne musí manažovať lekár – špecialista FBLR, ktorý komplexne môže vyhodnotiť zdravotný stav pacienta s využitím celej šírky diagnostických metód a s ohľadom na možnosti odboru FBLR (fyzioterapia je len jedna jeho súčasť). Nie je teda možné aplikovať ani fyzioterapiu lege artis bez indikovania liečby lekárom FBLR, ktorý je špecialistom práve pre túto oblasť medicíny. Rehabilitačná starostlivosť vyžaduje tímovú prácu. Okrem lekára FBLR je to práve veľmi dôležitý a najbližší spolupracovník fyzioterapeut, logopéd, klinický psychológ, zdravotná sestra, tiež masér a sanitár.

Ak chceme aj na Slovensku riešiť alarmujúci zdravotný stav obyvateľstva (HLY index najhorší v EU) musíme riešiť problematiku včasnej a efektívnej rehabilitácie najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb, ktoré ovplyvňujú produktivitu obyvateľov SR a s tým spojené nároky na verejné financie v oblasti zdravotnej aj sociálnej starostlivosti ( napr. cievne mozgové príhody, kardiovaskulárne choroby, osteoartróza a mnohé iné) a samozrejme zaradiť aj programy primárnej aj terciárnej prevencie, ktoré tento odbor zastrešuje.

Niektoré posledné aktivity SKF hraničia s porušovaním platnej legislatívy, etiky zdravotníckeho pracovníka, ale najmä môžu výrazne ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na úrovni súčasných poznatkov medicíny. Ako príklad možno uviesť, že SKF lobingom u zodpovedných pracovníkov MZ SR za tvorbu vyhlášky (dnes už nepracujúcich na MZ SR) dosiahli nerešpektovanie záverov MPK t.j. dohodnutý kompromis za účasti všetkých dotknutých strán – MZ SR, SFK, SLK, SLS aj RUZ, ktorý nakoniec nebol zakomponovaný do platného znenia vyhlášky 151/2018, ktorá rieši kompetencie niektorých zdravotníckych pracovníkov.

Posledná aktivita list pacienta fyzioterapeuta členom zdravotníckeho výboru NR SR, za ktorým jednoznačne možno čítať autora – Slovenskú komoru fyzioterapeutov, je určite porušením etiky a zneužitie pacienta. List možno podpíšu aj viacerí pacienti – pretože mnohí nerozlišujú kto je fyzioterapeut a kto fyziater, určite si však neželajú, aby koordinoval ich rehabilitačnú liečbu pri závažnom poškodení zdravia len fyzioterapeut, ktorý naozaj nemá vzdelanie, ktoré ho oprávňuje hodnotiť komplexne zdravotný stav pacienta.

Jedinou cestou na riešenie napätia s cieľom zachovať a zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti je výlučne odborná diskusia s vylúčením povýšenia skupinových záujmov nad poznatky súčasnej medicíny a best practice z krajín EU.

SS FBLR – predseda, Hlavná odborníčka MZ SR pre FBLR, ASK – predsedníčka

Súvisiace články