Vplyv prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na motorické funkcie pacientov s detskou mozgovou obrnou

redakcia fblr.sk

06/5/19

odborný článok,

S. Klobucká1, E. Žiaková1,2, R. Klobucký3

1 Rehabilitačné centrum Harmony,Bratislava
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FO a ZOŠ
3 Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Cieľ: Cieľom štúdie bolo posúdenie vplyvu prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na funkcie hrubej motoriky u pacientov s DMO. Súbor a metodika: Štyridsať dva detí (25 chlapcov) s bilaterálne spastickou formou detskej moz‑ govej obrny vo veku medzi 4,3 a12,9 rokov absolvovalo 20 terapeutických jednotiek (TJ) Robotic‑Assisted Treadmill Training (RATT) počas štyroch až šiestich týždňov v systéme Lo‑ komat s frekvenciou tri‑ až päťkrát týždenne. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa toho, či trénovali v prostredí virtuálnej reality (VR‑LOKO, n = 26) alebo bez (LOKO, n = 16). Hodnotené parametre: dimenzia A (ľah, otáčanie), B (sed), C (plazenie, lezenie), D (stoj), E (chôdza, beh, poskoky) testu Gross Motor Function Measure (GMFM). Výsledky: Po absol‑ vovaní 20 TJ sme zaznamenali u pacientov oboch skupín štatisticky vysoko signifikantné zlep‑ šenie (p < 0,001) vo všetkých dimenziách testu GMFM. Porovnaním priemerných zlepšení výsledných parametrov (v %) v oboch skupinách (LOKO vs VR‑LOKO) sme dokumentovali štatisticky signifikantný rozdiel (p < 0,05) v dimenzii A, C a v celkovom zlepšení GMFM testu v prospech skupiny VR‑LOKO. Záver: Výsledky tejto štúdie naznačujú, že prostredie virtuálnej reality implementované počas RATT, má vplyv na dosiahnuté zlepšenie niektorých motoric‑ kých funkcií u detí s DMO. Tréning vo virtuálnom prostredí predstavuje významnú možnosť zvýšenia aktívnej participácie počas RATT u detí s DMO.

Kompletný článok na stiahnutie

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť