Vplyv prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na motorické funkcie pacientov s detskou mozgovou obrnou

redakcia fblr.sk

06/5/19

odborný článok,

S. Klobucká1, E. Žiaková1,2, R. Klobucký3

1 Rehabilitačné centrum Harmony,Bratislava
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FO a ZOŠ
3 Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Cieľ: Cieľom štúdie bolo posúdenie vplyvu prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na funkcie hrubej motoriky u pacientov s DMO. Súbor a metodika: Štyridsať dva detí (25 chlapcov) s bilaterálne spastickou formou detskej moz‑ govej obrny vo veku medzi 4,3 a12,9 rokov absolvovalo 20 terapeutických jednotiek (TJ) Robotic‑Assisted Treadmill Training (RATT) počas štyroch až šiestich týždňov v systéme Lo‑ komat s frekvenciou tri‑ až päťkrát týždenne. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa toho, či trénovali v prostredí virtuálnej reality (VR‑LOKO, n = 26) alebo bez (LOKO, n = 16). Hodnotené parametre: dimenzia A (ľah, otáčanie), B (sed), C (plazenie, lezenie), D (stoj), E (chôdza, beh, poskoky) testu Gross Motor Function Measure (GMFM). Výsledky: Po absol‑ vovaní 20 TJ sme zaznamenali u pacientov oboch skupín štatisticky vysoko signifikantné zlep‑ šenie (p < 0,001) vo všetkých dimenziách testu GMFM. Porovnaním priemerných zlepšení výsledných parametrov (v %) v oboch skupinách (LOKO vs VR‑LOKO) sme dokumentovali štatisticky signifikantný rozdiel (p < 0,05) v dimenzii A, C a v celkovom zlepšení GMFM testu v prospech skupiny VR‑LOKO. Záver: Výsledky tejto štúdie naznačujú, že prostredie virtuálnej reality implementované počas RATT, má vplyv na dosiahnuté zlepšenie niektorých motoric‑ kých funkcií u detí s DMO. Tréning vo virtuálnom prostredí predstavuje významnú možnosť zvýšenia aktívnej participácie počas RATT u detí s DMO.

Kompletný článok na stiahnutie

Súvisiace články

Smútočné oznámenie

Dovoľujeme si vám oznámiť, že 14. februára 2021 vo veku 89 rokov zomrel člen našej odbornej spoločnosti 
prof. H. MUDr. Miloš Matej, PhD.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť