Vplyv prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na motorické funkcie pacientov s detskou mozgovou obrnou

redakcia fblr.sk

06/5/19

odborný článok,

S. Klobucká1, E. Žiaková1,2, R. Klobucký3

1 Rehabilitačné centrum Harmony,Bratislava
2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FO a ZOŠ
3 Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Cieľ: Cieľom štúdie bolo posúdenie vplyvu prostredia virtuálnej reality počas roboticky asistovaného lokomočného tréningu na funkcie hrubej motoriky u pacientov s DMO. Súbor a metodika: Štyridsať dva detí (25 chlapcov) s bilaterálne spastickou formou detskej moz‑ govej obrny vo veku medzi 4,3 a12,9 rokov absolvovalo 20 terapeutických jednotiek (TJ) Robotic‑Assisted Treadmill Training (RATT) počas štyroch až šiestich týždňov v systéme Lo‑ komat s frekvenciou tri‑ až päťkrát týždenne. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa toho, či trénovali v prostredí virtuálnej reality (VR‑LOKO, n = 26) alebo bez (LOKO, n = 16). Hodnotené parametre: dimenzia A (ľah, otáčanie), B (sed), C (plazenie, lezenie), D (stoj), E (chôdza, beh, poskoky) testu Gross Motor Function Measure (GMFM). Výsledky: Po absol‑ vovaní 20 TJ sme zaznamenali u pacientov oboch skupín štatisticky vysoko signifikantné zlep‑ šenie (p < 0,001) vo všetkých dimenziách testu GMFM. Porovnaním priemerných zlepšení výsledných parametrov (v %) v oboch skupinách (LOKO vs VR‑LOKO) sme dokumentovali štatisticky signifikantný rozdiel (p < 0,05) v dimenzii A, C a v celkovom zlepšení GMFM testu v prospech skupiny VR‑LOKO. Záver: Výsledky tejto štúdie naznačujú, že prostredie virtuálnej reality implementované počas RATT, má vplyv na dosiahnuté zlepšenie niektorých motoric‑ kých funkcií u detí s DMO. Tréning vo virtuálnom prostredí predstavuje významnú možnosť zvýšenia aktívnej participácie počas RATT u detí s DMO.

Kompletný článok na stiahnutie

Súvisiace články