Znalci v našom odbore

redakcia fblr.sk

11/28/19

info,

Je možné dať sa zapísať za znalca. Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) získala vzdelanie v odbore; v prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore,
d) úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len “odborné minimum”),
e) po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len “odborná skúška”),
g) úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 33 písm. b)],
h) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
i) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b),
j) zložila sľub.

V niektorých veciach postačuje aj odborné vyjadrenie, nemusí sa vyjadrovať k veci znalec. Je to na posúdení súdu. Takisto ak v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname znalcov nemôže podať znalecký posudok, alebo podanie znaleckého posudku by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi, možno do konania pribrať aj inú osobu s potrebnými odbornými a občianskymi predpokladmi, ak s tým súhlasí.

znalcov možno nájsť na https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec?f.453=26.11.2019&f.453=

 

S pozdravom

Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Zdenko Seneši 

advokát

Súvisiace články

Asociácia slovenských kúpeľov

Informácie o kúpeľnej liečbe, novinky z kúpeľov, indikácie, mapa slovenských kúpeľov, poradenstvo ku kúpeľnej liečbe – to všetko nájdete na stránke www.ask.sk

redakcia fblr.sk
infoterapia
zobraziť

Znalci v našom odbore

Ako sa stať znalcom v odbore? Odpovedá Mgr. Zdenko Seneši Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Robotics and new technologies in ...

As well as you know, the application of Robotics and new technologies in Physical and Rehabilitation Medicine is widely spread.
However, the lack of an educational program and a weak inter-professional cooperation in reasearch and clinical activities don’t allow to assess the efficacy, the effectiveness and the efficiency of robotic rehabilitation.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť