Znalci v našom odbore

redakcia fblr.sk

11/28/19

info,

Je možné dať sa zapísať za znalca. Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) získala vzdelanie v odbore; v prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore,
d) úspešne skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „odborné minimum“),
e) po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,
f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“),
g) úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 33 písm. b)],
h) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
i) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 26 ods. 3 písm. c) alebo jej neplynie zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b),
j) zložila sľub.

V niektorých veciach postačuje aj odborné vyjadrenie, nemusí sa vyjadrovať k veci znalec. Je to na posúdení súdu. Takisto ak v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname znalcov nemôže podať znalecký posudok, alebo podanie znaleckého posudku by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi, možno do konania pribrať aj inú osobu s potrebnými odbornými a občianskymi predpokladmi, ak s tým súhlasí.

znalcov možno nájsť na https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec?f.453=26.11.2019&f.453=

 

S pozdravom

Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Zdenko Seneši 

advokát

Súvisiace články

Rezidentské štúdium v odbore FBLR ...

Môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia?

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po doc. Čelkovi, prof. Gúthovi nás
včera opustil prof. MUDr. Ján Zvonár, Csc.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť