Rezidentské štúdium v odbore FBLR

MUDr. Linda Králiková

08/23/19

info,

Chceme Vás informovať o možnosti rezidentského štúdia aj v našom odbore.
MZ na svoje stránke https://www.health.gov.sk/?rezidenti – uvádza podmienky na zaradenie lekára do tohto programu:
Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa však v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa program rozširuje o osem ďalších špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR.

MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané s tromi lekárskymi fakultami:

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

Cieľom štúdia je:

zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

zníženie vekového priemeru lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Lekár -žiadateľ postupuje podľa “Šestich krokov rezidentského štúdia”, kde

1. krok je Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, ktorú podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni…

Ďalšie info na

https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť