Rezidentské štúdium v odbore FBLR

MUDr. Linda Králiková

08/23/19

info,

Chceme Vás informovať o možnosti rezidentského štúdia aj v našom odbore.
MZ na svoje stránke https://www.health.gov.sk/?rezidenti – uvádza podmienky na zaradenie lekára do tohto programu:
Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa však v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa program rozširuje o osem ďalších špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR.

MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané s tromi lekárskymi fakultami:

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

Cieľom štúdia je:

zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

zníženie vekového priemeru lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Lekár -žiadateľ postupuje podľa “Šestich krokov rezidentského štúdia”, kde

1. krok je Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, ktorú podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni…

Ďalšie info na

https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Súvisiace články

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Podpora a solidarita SLS s ...

SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripája k vyhláseniam WMA, CPME a EFMA k situácii na Ukrajine. V prílohe Vám zasielame list aj vyhlásenia WMA a CPME, EFMA, s prosbou o ich zdieľanie na Vašich webových stránkach.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť

S pozdravom

Slovenská lekárska spoločnosť

redakcia fblr.sk
info
zobraziť