Rezidentské štúdium v odbore FBLR

MUDr. Linda Králiková

08/23/19

info,

Chceme Vás informovať o možnosti rezidentského štúdia aj v našom odbore.
MZ na svoje stránke https://www.health.gov.sk/?rezidenti – uvádza podmienky na zaradenie lekára do tohto programu:
Rezidentské štúdium pôvodne reagovalo na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Lekár sa však v súčasnosti môže zaradiť už aj do špecializačného odboru: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Od októbra sa program rozširuje o osem ďalších špecializácií: rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia, FBLR.

MZ SR má zmluvy o vzájomnej spolupráci v uvedenej oblasti podpísané s tromi lekárskymi fakultami:

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta Martin,

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.

Cieľom štúdia je:

zabezpečenie dostatočného počtu lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

zníženie vekového priemeru lekárov a sestier vo vybraných odboroch,

podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zaraďovanie do rezidentského štúdia

Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia zaradí zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Lekár -žiadateľ postupuje podľa „Šestich krokov rezidentského štúdia“, kde

1. krok je Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, ktorú podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni…

Ďalšie info na

https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Súvisiace články