Rezidentské štúdium pre špecialistov

redakcia fblr.sk

08/24/23

info,

Rezidentské štúdium, prostredníctvom ktorého chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, sa od 1. októbra otvára pre celkovo 11 špecializácií. Lekári tak môžu absolvovať okrem všeobecného lekárstva a pediatrie aj štúdium napríklad psychiatrie, pneumológie, endokrinológie a ďalších.
Na základe analýzy a následného definovania chýbajúcich lekárskych miest sme určili špecializačné odbory, ktoré budú od 1. októbra zaradené do rezidentského štúdia:
všeobecné lekárstvo
pediatria
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
neurológia
pediatrická neurológia
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
detská psychiatria
endokrinológia
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
reumatológia
Zároveň sme zverejnili zoznam týchto špecializačných odborov s určením počtu lekárov, ktorí sa môžu zaradiť do rezidentského štúdia s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť: https://www.health.gov.sk/?rezidenti
Od 1. októbra 2023 sa do rezidentského programu bude môcť zaradiť až 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecný lekár pre dospelých a 53 v špecializácii pediatria.
Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť na štyroch univerzitách:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Rezidentské štúdium má pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a zníženie vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch určených MZ SR.

Súvisiace články