Rezidentské štúdium v odbore FBLR – nové info

redakcia fblr.sk

11/20/23

info,

Môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia?

 

Dobrý deň pani hlavná odborníčka,

 

k Vašej žiadosti, ktorou ste požiadali o informáciu, či môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia, si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovne.

 

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 39b ods. 6 si zdravotnícky pracovník v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia označuje samosprávny kraj, v ktorom má absolvent rezidentského štúdia povinnosť po úspešnom ukončení rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa ods. 13:

a)       do 12 mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. b) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) alebo do troch mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium,

b)       poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj) alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj),


V prípade, že z dôvodov osobitného zreteľa napr. rodinných dôvodov nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť v ním určenom samosprávnom kraji, má možnosť písomne požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o povolenie na zmenu samosprávneho kraja s uvedením stručného dôvodu.

Lekár môže pracovať aj v inom kraji na základe povolenia Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.

Súvisiace články